امکانات سایت
طاوس
نام دخترانه با ریشه يوناني
طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار