امکانات سایت
طاووس
نام دخترانه با ریشه يوناني
طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار