امکانات سایت
طاهره
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)