امکانات سایت
طره خاتون
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتون( بانو)،کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ط
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند