امکانات سایت
طره خاتون
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتون( بانو)،کنایه از بانوییست که دارای موهای زیبایی باشد