امکانات سایت
طلایه
نام دخترانه با ریشه عربي
نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ط
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند