امکانات سایت
طنین
نام دخترانه با ریشه عربي
انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی