امکانات سایت
طیبه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه