امکانات سایت
طیبه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ط
7.4 امتیاز
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می کند