امکانات سایت
ظریف
نام دخترانه با ریشه عربي
دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان