امکانات سایت
ظهیره
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین