امکانات سایت
تبلیغات
عابده
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی