امکانات سایت
عابده
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ع
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
پرهیزکاری، پاکدامنی