امکانات سایت
تبلیغات
عارفه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه