امکانات سایت
تبلیغات
عاصفه
نام دخترانه با ریشه سرياني
معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد