امکانات سایت
عذرا
نام دخترانه با ریشه عربي
دوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق
نام های دخترانه پیشنهادی کاربران با حرف ع
7.6 امتیاز
نام دخترانه با ریشه عربي
پرهیزکاری، پاکدامنی