امکانات سایت
تبلیغات
عرفانه
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
عرفان(عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان( معرفت) + ه ( پسوند نسبت)