امکانات سایت
غدیره
نام دخترانه با ریشه عربي
گیسوی بافته شده ،قسمتی از گیاه