امکانات سایت
فایزه، فائزه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث فائز ، نایل، رستگار