امکانات سایت
فخری
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار