امکانات سایت
تبلیغات
ابتین
نام پسرانه با ریشه فارسي
آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی