امکانات سایت
بابر
نام پسرانه با ریشه ترکي
ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک