امکانات سایت
قاهره
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر