امکانات سایت
قدسی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی