امکانات سایت
قدیسه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث قدیس