امکانات سایت
قرة العین
نام دخترانه با ریشه عربي
نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، لقب زرین تاج از زنان فاضل قرن سیزدهم