امکانات سایت
قیدافه
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی