امکانات سایت
کبری
نام دخترانه با ریشه عربي
کبرا،بزرگ، کبیر