امکانات سایت
تبلیغات
کریمه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند