امکانات سایت
کریمه
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند