امکانات سایت
تبلیغات
کسایون
نام دخترانه با ریشه فارسي
کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی