امکانات سایت
تبلیغات
کلاله
نام دخترانه با ریشه فارسي
بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها، و تولید میوه است، زلف، کاکل