امکانات سایت
باپیر
نام پسرانه با ریشه کردي
پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «باپیر دینوری»(نگارش کردی : باپیر)