امکانات سایت
باتیس
نام پسرانه با ریشه فارسي
دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد