امکانات سایت
بادلیس
نام پسرانه با ریشه کردي
کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان(نگارش کردی : بادةلێس)