امکانات سایت
بادینان
نام پسرانه با ریشه کردي
بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ، نام منطقةای درکردستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی(نگارش کردی : بادینان)