امکانات سایت
تبلیغات
باذان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی