امکانات سایت
باراد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت امده است