امکانات سایت
بازبان
نام پسرانه با ریشه کردي
کسی که ‏باز را برای شکار تربیت می‏کند(نگارش کردی : بازةوان)