امکانات سایت
لاله
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون