امکانات سایت
بازیار
نام پسرانه با ریشه کردي
بازدارندة، داور مسابقة پرش(نگارش کردی : بازیار)