امکانات سایت
لاله چهر
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد