امکانات سایت
لاله رخسار
نام دخترانه با ریشه فارسي
لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد