امکانات سایت
بازیان
نام پسرانه با ریشه کردي
مکان روباز ، مکانی نزدیک سلیمانیه ‏محل یکی از جنگهای شیخ محمود حفید با انگلستان(نگارش کردی : بازیان)