امکانات سایت
لعل
نام دخترانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه