امکانات سایت
لورا
نام دخترانه با ریشه يوناني
نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی