امکانات سایت
باژار
نام پسرانه با ریشه کردي
شهرک ، بازار، مکان داد و ستد(نگارش کردی : باژار)