امکانات سایت
تبلیغات
باژه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی