امکانات سایت
لنیا
نام دخترانه با ریشه فارسي,سنسکريت
دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(فارسی) + الف تانیث(فارسی)