امکانات سایت
باستان
نام پسرانه با ریشه کردي
قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته(نگارش کردی : باستان)