امکانات سایت
باشو
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند