امکانات سایت
باشوان
نام پسرانه با ریشه کردي
نام کوهی در بانة، آشیانه (نگارش کردی : باشوان)