امکانات سایت
مانیان
نام دخترانه با ریشه فارسي
دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد - همچنین بی نظیر و بی همتا