امکانات سایت
وانیار
نام دخترانه با ریشه کردي
با سواد ،فارغ التحصیل(نگارش کردی : وانیار)